Уведомление за поверителност

Това Уведомление за поверителност (“Уведомлението”) се отнася до обработването на лични данни, осъществявано от СайтГраунд Спейн С.Л. (SiteGround Spain S.L.), дружество, регистрирано и съществуващо съгласно законите на Кралство Испания, (CIF: B87194171), със седалище и адрес на управление: Calle de Prim 19, 28004, Мадрид, Испания, и “СайтГраунд Хостинг” ЕООД, дружество, регистрирано и съществуващо съгласно законите на Република България (ЕИК: 204181297), със седалище и адрес на управление: гр. София, 1766, ул. “Олимпийска” № 6, ет. 7 (заедно наричани по-долу за краткост “СайтГраунд”, “ние”, “нас”, “нашите”) в качеството им на администратори на лични данни, както е описано по-долу.

Уведомлението има за цел да обясни нашите практики в областта на защитата на личните данни при обработването на лични данни на лицата (“субекти на данни”, “Вие”, “Вас”, “Вашите”), които посещават уебсайта https://careers.siteground.com (“Сайтът/а”), и/или кандидатстват за работа през Сайта или чрез платформа за кандидатстване, която е достъпна чрез Сайта.


I. Администратори на лични данни

В зависимост от дейностите по обработване администраторът/ите на Вашите лични данни се определя, както следва:

По отношение на обработването на лични данни на посетителите на Сайта СайтГраунд Спейн С.Л. и “СайтГраунд Хостинг” ЕООД действат в качеството си на съвместни администратори.

По отношение на обработването на лични данни на кандидати за работа всяко от СайтГраунд дружествата (както е описано по-горе) има качеството на самостоятелен администратор.


II. Категории субекти на данни и видове лични данни 

За целите на настоящото Уведомление, групите физически лица, за които обработваме лични данни, и видовете обработвани от нас лични данни могат да бъдат категоризирани по следния начин:

 1. Посетители на Сайта

  1. Видове лични данни: 

 • Данни за контакт - Може да събираме лични данни като име и имейл адрес, когато коментирате и/или обсъждате теми на Сайта.

 • Лични данни, съдържащи се в логове - Когато посещавате Сайта, ние може да обработваме информация като Вашия IP адрес, referral URL адрес, exit URL адрес, софтуер на браузъра, операционна система, дата/час и/или данни за кликване. 

 • Лични данни, събрани чрез инструменти за анализ на Сайта - Може да събираме информация за начина, по който използвате Сайта, като например брой посещения, посетени страници, популярност на определено съдържание. Инструментите за анализ използват технологии за проследяване (като напр. бисквитки), за да разпознават Вашето устройство и да събират информация за Вас. Те събират информация, като например какви страници посещавате и колко време прекарвате на тези страници, Вашия IP адрес, каква операционна система и уеб браузър използвате и кой уебсайт сте посетили, преди да посетите Сайта.


 1. Кандидати за работа

  1. Определение: Физически лица, които кандидатстват за работа или участват в следващите етапи от процеса по подбор и назначаване. 

  2. Видове лични данни:

 • Данни за идентификация - имена, снимка, националност, дата на раждане;

 • Данни за контакт - адрес, телефонен номер, имейл адрес;

 • Данни за образование и опит - завършено образование, квалификация, професионален опит, трудова история - настоящ и/или бивш работодател(и), позиция(и), трудов стаж, умения и др.;

 • Лични данни, съдържащи се в професионалната автобиография (CV), URL адреси към профили в платформи като LinkedIn и/или GitHub, потребителско име в социалните мрежи, мотивационно писмо, формуляри за кандидатстване, препоръки и всяка друга документация, която сте ни предоставили;

 • Друга лична информация, събрана и обработена в процеса по подбор на персонал и съдържаща се във вътрешната документация за подбора, като история на интервюта, въпросници, бележки, оценки и резултати от тестове (ако има такива).

Моля да имате предвид, че СайтГраунд не изисква събирането на каквито и да е чувствителни лични данни (напр. данни за расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални и/или политически съюзи, здравословно състояние или сексуална ориентация), затова бихме искали да Ви помолим да не предоставяте такава информация с Вашата кандидатура.


 1. Участници в събития/кампании

  1. Определение: Физически лица, които участват в томболи, проучвания, кампании и/или се регистрират, за да присъстват на уебинари и други събития, (съ)организирани и/или спонсорирани от нас. 

  2. Видове лични данни: 

 • Данни за контакт - Може да обработваме данни на участниците като собствено и фамилно име, имейл адрес, адрес, телефонен номер, потребителско име в социални медии и др. 

 • Други видове лични данни - Може да обработваме Ваши снимка и глас в случаите, в които събитието се записва. Когато събитията се провеждат на Сайта, можем да обработваме видовете лични данни, описани в точка 1 (Посетители на Сайта) по-горе. (Website visitors) above. 


III. Източници на събиране на данни

В общия случай ние събираме личните данни директно от Вас – при взаимодействието Ви със Сайта и/или във връзка с процеса на кандидатстване и подбор. В случай че не ни предоставите Вашите лични данни във връзка с процеса по подбор на персонал, СайтГраунд няма да може да прегледа Вашата кандидатура и да продължи с подбора.

На следващо място, може също така да събираме лични данни относно Вас от трети страни, като бивши работодатели, лица, дали препоръка за Вас, професионални социални мрежи като LinkedIn, други трети страни, които организират кариерни инициативи и инициативи за набиране на персонал, в които СайтГраунд участва, и др. 


IV. Цели и правни основания за обработването на лични данни

Вашите лични данни се обработват за следните цели:

 • за администриране на процеса по подбор на персонал, в т.ч. обработка и оценка на Вашата кандидатура за предлаганата работа, за комуникация с Вас по време на процеса по подбор, вкл. но не само за насрочване и провеждане на интервюта, предоставяне на исканата информация, изготвяне на оферта за работа, обсъждане на позицията и/или други възможности за работа. В тези случаи правното основание за обработката на данните е предприемането на стъпки по Ваше искане, като кандидат за работа, преди евентуалното сключване на договор с Вас и спазването на законови задължения.

 • за комуникация с Вас в случай на други подходящи бъдещи позиции. В този случай правното основание за обработка на данни е Вашето съгласие.

 • за поддържане и защита на Сайта, мрежата и информационните системи, за отговор на запитвания, за защита срещу претенции и искове и защита на правата, собствеността или безопасността на СайтГраунд, за обсъждане на теми в кариерния блог и за комуникация с нас. В такива случаи правното основание за обработката на данните е нашият легитимен интерес.

 • за изпълнение на законови задължения, за спазване на заповеди или други искания, издадени от компетентни органи, както и на приложимото законодателство. В такива случаи правното основание за обработката на данните е спазването на законово задължение, което се прилага спрямо нас. 

 • за организиране и провеждане на събития, (съ)организирани от нас. В такива случаи правното основание за обработка на данни е Вашето съгласие. 

 • за всички други цели, които не попадат в обхвата на гореспоменатите цели, ще изискваме Вашето съгласие.

Важно е да отбележим, че нашите процеси по подбор на персонал не се основават на автоматизирано вземане на решения.


V. Споделяне на лични данни

В съответствие с приложимото законодателство, може да споделяме лични данни, както следва:

 • Вътрешно. Вашите лични данни могат да бъдат разкрити на персонала на СайтГраунд, ангажиран в процесите по подбор и наемане на работа, само до степента и обема, необходими за преглед, оценка и обработка на Вашата кандидатура и провеждане на процедурата по подбор.

 • В рамките на СайтГраунд групата от дружества. Може да споделяме Вашите лични данни с дружествата - част от групата на СайтГраунд, за целите на набирането или оценката на кандидати за работа, както и за други законосъобразни бизнес цели.

 • С доставчици на услуги и изпълнители. Може да споделяме Вашите лични данни с консултанти, одитори, независими изпълнители, като агенции за подбор на персонал, посредници и доставчици на услуги, ангажирани да ни подпомагат при извършването на нашите дейности (като събиране и администриране на кандидатури за работа, набиране на персонал и др.).

 • С публични органи и други трети страни. Може да разкрием Вашите лични данни, за да спазим законови задължения, разпоредби или да отговорим на съдебни разпореждания, искания и/или предписания на компетентните органи, когато сме законово задължени да го направим. Може също така да споделяме Вашите лични данни, когато има заплахи за безопасността на други лица, нарушения на политиките на СайтГраунд и/или когато е необходимо да се защитим срещу искове и да защитим правата, интересите, собствеността или безопасността на СайтГраунд, други лица и/или обществеността, когато се изисква и/или е разрешено от закона.

 • В случай на процедури по преобразуване.Може да споделим Вашите лични данни с трети страни в случай на или като част от процедура по потенциално или осъществено преобразуване, като например сливане, придобиване, прехвърляне или друго разпореждане с целия или част от бизнеса, активите или акциите/дяловете на СайтГраунд, или в малко вероятния случай на спиране на дейност или обявяване на несъстоятелност. В случай че настъпи такова събитие, ние ще Ви уведомим чрез Сайта за всички промени, свързани с обработката на Вашите лични данни (ако има такива).

 • По Ваши инструкцииМоже да споделяме Вашите лични данни с трети страни с изричното Ви съгласие или по Ваше указание. Ние няма да продаваме, предоставяме, споделяме или разкриваме лични данни за търговски цели по начин, който противоречи на ангажиментите, поети в това Уведомление. 


VI. Международно предаване на лични данни

При извършване на нашите дейности може да прехвърляме лични данни към трети държави (включително, но не само Обединеното кралство, САЩ и др.), в които ние и/или третите страни, посочени в раздел V по-горе, използваме центрове за данни и съоръжения и/или извършваме операции по обработка на данни.

Когато прехвърляме лични данни извън ЕС/ЕИП, ще използваме подходящите механизми за прехвърляне, за да гарантираме, че предаването е в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните. Такъв механизъм може да бъде прехвърляне на личните данни: (i) до получател в държава, за която Европейската комисия е решила, че осигурява адекватно ниво на защита на данните; или (ii) на получател, с който са сключени стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия.

Във всички случаи на предаване ние ще гарантираме, че сме предоставили подходящи и пропорционални мерки за техническа и организационна защита на данните и за намаляване на рисковете, свързани с киберсигурността, както и че сме извършили подходящите оценки на риска при прехвърляне на вашите лични данни извън ЕС/ЕИП.


VII. Мерки за сигурност

Ние прилагаме и поддържаме адекватни технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп. Мерките за сигурност включват мерки за осигуряване на криптирано предаване на лични данни, както и за осигуряване на постоянна поверителност, цялост, наличност и устойчивост на нашите системи. Мерките подлежат на редовни тестове за ефективност. Можем да подобряваме, актуализираме или модифицираме мерките за сигурност, при условие че такива актуализации и модификации не водят до влошаване на цялостната сигурност, осигурена от СайтГраунд.


VIII. Съхранение на личните данни

 • Ако кандидатурата Ви за работа в СайтГраунд е успешна и приемете нашата оферта, ние ще запазим личните Ви данни, за да продължим да ги обработваме в контекста на Вашите трудови/договорни отношения със съответното СайтГраунд дружество. Периодите, за които Вашите данни ще се съхраняват, ще бъдат съобВ случай че не сме Ви предложили оферта за работа, или предложената от нас оферта за работа е отхвърлена от Вас, ние ще съхраним Вашите лични данни за 6 месеца, считано от датата на приключване на процеса по подобор на персонал. щени с известието за поверителност, което ще Ви бъде предоставено при сключване на договора със съответното СайтГраунд дружество.

 • В случай че не сме Ви предложили оферта за работа, или предложената от нас оферта за работа е отхвърлена от Вас, ние ще съхраним Вашите лични данни за 6 месеца, считано от датата на приключване на процеса по подобор на персонал.

 • При изрично съгласие от Ваша страна, “СайтГраунд Хостинг” ЕООД (България) може да съхранява Вашите данни до 2 години от първоначалното им предоставяне за целите на поддържане на връзка с Вас в случай на нови свободни позиции, които са подходящи и могат да бъдат от интерес за Вас. 

 • Допълнително, вътрешната документация от процедурата по подбор може да се съхранява за по-дълъг период в съответствие с приложимото местно антидискриминационно законодателство.

 • Информацията, събрана от Сайта, ще се съхранява само толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целта, за която е събрана.


IX. Вашите права

Имате следните права във връзка с Вашите лични данни:

 • Право на преносимост на данните: Имате право да поискате Вашите данни да бъдат прехвърлени на друг администратор или да бъдат предоставени (ако е технически осъществимо) в машинночетим електронен формат.

 • Право на ограничаване на обработването: При определени условия имате право да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни.

 • Право на оттегляне на съгласието: Вие имате право да оттеглите даденото от Вас съгласие за обработване на Вашите лични данни, в случаите, в които ние разчитаме на Вашето съгласие като правно основание за обработка.

 • Право на възражение: При определени условия имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни (напр. когато разчитаме на нашите легитимни интереси като правно основание за обработване).

 • Право на възражение срещу автоматизирана обработка: Имате право да възразите срещу решения, взети единствено въз основа на автоматизирано вземане на решения или профилиране.

 • Право да не бъдете дискриминирани: СайтГраунд няма да Ви дискриминира, само защото сте упражнили някое от правата си.

Можете да упражните правата си, като изпратите искане на имейл адреса, посочен в Раздел „Информация за контакт“ по-долу. Ние ще разгледаме Вашето искане в рамките на един месец от датата на получаване. Моля да имате предвид, че ако Вашето искане е особено сложно или сте направили няколко искания, може да ни отнеме повече от месец, за да Ви отговорим, за което ще Ви уведомим. Моля да имате предвид, че може да Ви помолим да ни предоставите допълнителна информация, необходима за потвърждаване на Вашата самоличност, преди да отговорим. Въпреки това, при определени обстоятелства, като например във връзка със спазване на приложимото законодателство, може да не сме в състояние да изпълним Вашето искане, за което ще бъдете надлежно уведомени.


X. Компетентни органи по защита на данните

Имате право да отправяте въпроси или да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни по всяко време до компетентния надзорен орган за защита на данните:

България

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2

Имейл: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

Испания

Испанска агенция за защита на данните (Agencia Española de Protección de Datos)

Адрес: C/Jorge Juan, 6, 28001 Мадрид, Испания

Телефон: +34 901 100 099; +34 91 266 35 17

Уебсайт: https://www.aepd.es/es


XI. Информация за контакт

Ако желаете да упражните някое от правата си, описани по-горе, или ако имате въпроси, искания и/или притеснения, свързани с обработката на Вашите данни, моля, свържете се със съответното СайтГраунд дружество, което отговаря за обработката на Вашите лични данни, както е описано в това Уведомление, като изпратите имейл до съответния администратор:


XII. Изменения на Уведомлението за поверителност

Това Уведомление не представлява част от договор и можем да го променяме периодично. Всички промени в това Уведомление ще бъдат обявени на Сайта. 


Последна актуализация: 3 октомври 2023 г.